PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Behandling av anställdas personuppgifter (2018-05-25)

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen
Arbetsgivaren (se/läs kontakt längst ner) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina anställdas personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i de anställdas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna
samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
är adekvata, relevanta och inte för omfattande
korrekta och uppdaterade
inte förvaras längre än nödvändigt
behandlas på ett säkert sätt.
Anställd har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy tillhandahålls.

Uppgifter som behandlas
För att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande tillämpliga kollektivavtal och författningar, kommer Arbetsgivaren att behandla den anställdes personuppgifter i form av
namn, personnummer, kontaktuppgifter
anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet
löne- och skatteuppgifter, bankkonto
arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa
betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer
övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att 
Arbetsgivaren ska kunna administrera anställningsförhållandet.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Uppgifterna kommer från den anställde själv, myndigheter eller har genererats under anställningen av Arbetsgivaren eller dennes samarbetspartners.

Externa mottagare inom det arbetsrättsliga området
Den anställdes personuppgifter enligt ovan kan komma att behöva utlämnas till
Arbetsgivarföreningen KFO (inklusive dess servicebolag) som Arbetsgivaren är medlem i och vars kollektivavtal (om löner, allmänna anställningsvillkor, omställning, försäkringar, pensioner och förhandlingsordningar) tillämpas på anställningsförhållandet.

De personuppgifter som avses är i första hand
kontaktuppgifter till vissa befattningshavare för att administrera medlemskapet i form av främst avgifter, rådgivning, utskick och åtkomst till KFOs webbplats.
uppgifter som rör individers anställningsförhållanden för det fall arbetsrättsliga ärenden, förhandlingar och rättsliga tvister så kräver.

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till KFOs samarbetspartners som administrerar tecknade försäkringsavtal (försäkringsbolag och valcentraler), bevakar anställdas rättigheter (fackliga motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB), genomför medlemsundersökningar, verkställer medlemsutskick och genomför liknande åtgärder.

Externa mottagare i övrigt
Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika sysslor rörande exempelvis tidrapportering, schemaläggning, e-post, telefon, växel. Arbetsgivaren kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Arbetsgivarens räkning, kommer Arbetsgivaren tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

I vissa fall är Arbetsgivaren skyldig enligt författning att tillhandahålla myndigheter anställdas personuppgifter (till exempel löne- och skatteuppgifter åt Skatteverket).

Den lagliga grunden för behandlingen
Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Arbetsgivaren
ska kunna fullgöra anställningsavtalet och de på anställningsförhållandet 
tillämpliga kollektivavtalen (såsom att betala lön och pension)
fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)

Lagringstiden
Anställds personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Arbetsgivaren att fullgöra sina förpliktelser enligt anställningsavtalet och kollektivavtalen (exempelvis att betala lön), att försvara sig mot arbetsrättsliga anspråk (exempelvis enligt lagen om anställningsskydd) och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Arbetsgivaren har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att anställningen har upphört eller för att presumtiva arbetsrättsliga krav har preskriberats.

Anställds rätt till information
Anställd har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Den anställde kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från Arbetsgivarens datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Kontakt med Arbetsgivaren med anledning av frågor och informationskrav. Anställd bör kontakta Arbetsgivaren i första hand vid frågor eller informationskrav. Sådan kontakt kan alltid tas med närmast överordnade chef alternativt med nedan angiven kontaktperson.

Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter i GDPR-frågor:

…………………………………………………………………………………………………

Arbetsgivarens dataskyddsombud Mina assistenter SAIK AB, oronr, 556868-4707, kontakt Johan Lundeqvist, tel; 0761180458, info@mina-assistenter.se Bondegatan 69, 116 34 Stockholm.

…………………………………………………………………………………………………..

Skulle anställd uppleva att Arbetsgivaren inte behandlar personuppgifterna korrekt har denne rätt att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.